• Hukuk Fakültesi
    Dergisi
    Journal of Kadir Has University Faculty of Law
×

KHAS HFD HAZİRAN 2024 SAYISI İÇİN ÇAĞRI

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Haziran 2024 sayısı (Cilt: 12, Sayı: 1) yayımlanacaktır. 2013 yılından itibaren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında makaleler, karar incelemeleri ve tebliğlere yer vermekte olan ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de taranan dergimizin bu sayısında sunacağınız değerli katkılarınız bizleri onurlandıracaktır. Dergimizin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış eserlerinizi 01.04.2024 Pazartesi saat 18.00’e kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt:11 Sayı:2 Aralık 2023

KÜNYE

Sahibi

Kadir Has Üniversitesi Adına Rektör
Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

 

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Tuğrul B. KATOĞLU

 

Yayın Kurulu - Editörler

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU
Dr. Onur GÖRMEZ

 

Yayın Kurulu - Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Ahmet ABUT
Ar. Gör. Sıla ADAK
Ar. Gör. Tevfik Can PEKER
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM

 

Yayın Kurulu - Yabancı Dil Editörleri

Dr. Onur GÖRMEZ (Fransızca)
Ar. Gör. Ahmet ABUT (İngilizce)
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM (Almanca)

Yasal Künye

Genel Yayın Yönetmeni :

Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Tuğrul B. KATOĞLU

Yayın Türü:

Hakemli Süreli Yayın

Yayın Şekli:

6 aylık Tükçe ve/veya İngilizce, Almanca, Fransızca

ISSN

2147-9305

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİ ARŞİVİ

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı hukuk alanında özgün nitelikte akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Kapsam

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi her yılın Haziran ve Aralık aylarında hukuk alanında yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergide kamu hukuku ve özel hukuk alanında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler, karar incelemeleri, mevzuat incelemeleri ve çeviriler içeren bilimsel akademik çalışmalar yayınlanmaktadır.

YAYIN İLKELERİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİETİK KURALLAR

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde öngörülen bilimsel yayın etiği kurallarına uygun olması gerekmektedir. İlgili kurallara ulaşmak için tıklayınız


YAZIM KURALLARI

ATIF VE KÜNYE DÜZENLEME USULÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

(1) Atıf yapılan kaynak, bir kitap ise: Yazar soyadı ve adı, eser adı, (varsa) yayına hazırlayan (veya editör), (varsa) çeviren adı ve soyadı, (varsa) cilt sayısı, (dergimize gönderilen çalışmanın dilinde kullanıldığı şekliyle) yayın yeri ve tarihi, sayfa numarası.

Örnek: AYBAY, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul, 2011, s. 35.

(2) Atıf yapılan kaynak bir makale ise: Yazar soyadı ve adı, “makale adı”, makalenin yayınlandığı eser (herhangi bir kısaltma kullanmaksızın), cilt, sayı, yayın tarihi, sayfa numarası.

Örnek: DOĞAN, Koray, “Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 26, Aralık 2014, s. 227.

(3) Atıf yapılan kaynak, birden fazla yazarlı bir kitap veya makale ise yazar ad ve soyadlarının arasına taksim işareti (/) konularak eser künyesi verilir.

Örnek: ERTAŞ, Şeref/GÖKYAYLA, K. Emre, “Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakları”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, 2000, s. 407.

(4) Aynı yazarın birden fazla eserinden yararlanılmış olması durumunda, metin içinde yapılacak atıflarda kolaylık sağlaması açısından, bu eserlerin isimleri yerine kullanılacak kısaltmalar da, kaynakçada, eserin künyesinin devamında gösterilmeli ve çalışmanın bütününde bu kısaltmalara uyulmalıdır. Dipnotta ilk atıfta esere ilişkin kısaltma belirtilmez; kaynakçada kısaltmanın gösterimi gerekli ve yeterlidir.

Kaynakçada örnek gösterim:

TEKİNALP, Ünal: Tek Kişilik Ortaklık (I)-Tek Paysahipli Anonim Ortaklık, İstanbul, 2011 (Tek Kişilik Ortaklık).

TEKİNALP, Ünal: Anonim Ortaklıklarda Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul, 2012 (Bağlam Sisteminin Esasları).

(5) Atıf yapılan kaynak, editörlü bir eserse:

Örnek: YASAMAN, Hamdi, Mimari Proje ve Mimari Eserler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Ed. Tekin MEMİŞ, İstanbul, 2011, s. 562.

(6) Şerhlere ve çok yazarlı ve/veya editörlü eserlere yapılan atıflar da beşinci örnekte yer alan usul takip edilerek editörlü eser şeklinde verilmelidir. Yabancı şerhlerde de bu usul takip edilmelidir.

Örnek 1: UZUN KAZMACI, Özge/ŞENOL, Ayşe Nilay, Mülkiyet Hakkının Korunması – İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası, Gayrimenkul Davaları Cilt 1, Ed. Ayşe HAVUTÇU/Müslüm AKINCI/Mutlu DİNÇ, Ankara, 2021, s. 498.

Örnek 2: WAGNER, Gerhard, § 823 Schadensersatzpflicht, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 7: Schuldrecht -Besonderer Teil IV §§ 705-853, Ed. Mathias HABERSACK, Münih, 2024, N. 9.

(7) Atıf yapılacak eser, yayımlanmamış bir tez ise: Tezin künyesi verilirken tezin hazırlandığı enstitü ve tezin yayımlanmamış olduğu bilgileri aşağıdaki örnekte olduğu şekilde açıklanır.

Örnek: HELVACI, İlhan, Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1989.

(8) Yalnızca internet üzerinden erişilebilen ve sayfa numarası olmayan akademik çalışmalara verilen atıflarda bağlantının tamamı ve yazarın kaynağa erişim tarihi yer almalıdır. Takip eden atıflarda (yazarın tek bir eserine atıf verilmiş olsa dahi) yazar soyadı ve eser adının bir kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek 1: RAUSCHER, Frederick, “Kant’s Social and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, Bağlantı: https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/#Pun (Erişim Tarihi: 1.11.2020).

Örnek 2: RAUSCHER, Kant’s Philosophy.

(9) Kurum, kuruluş, organizasyon gibi yazarı belirli olmayan eser ve çalışmalara (örn. komisyon raporu) atıf verilirken Kurum/Kuruluş Adı, Belge Adı, Tarih, varsa Sayfa Numarası bilgileriyle atıf verilmelidir. İlgili çalışmaya çevrimiçi olarak erişildiyse ayrıca sekizinci atıf kuralına da uyum sağlanmalıdır. Takip eden atıflarda kurum/kuruluş adı ve belge adının bir kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek: Sayıştay Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı, 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2023, s. 19.

(10) Atıf yargı kararlarına yapılacaksa, dipnotta, kararın künyesi verilmelidir. Karara hangi kaynaktan ulaşılmışsa kaynağa ilişkin bilgi (çevrimiçi erişilen kararlar için ayrıca erişim tarihi de - Erişim Tarihi: gün.ay.yıl) verilir. Bu açıklama ve aşağıdaki örnekler kıyasen yabancı mahkeme kararları için de uygulanır. Kararın künyesi verilirken izlenmesi gereken sıralama şu şekilde olmalıdır:

Yargıtay kararlarına yapılacak atıflar için:

Yargıtay’ın ilgili dairesinin numarası, kararın tarihi, kararın esas numarası, karar numarası, karara hangi kaynaktan ulaşılmışsa kaynağa ilişkin bilgi (çevrimiçi erişilen kararlar için ayrıca Erişim Tarihi: gün.ay.yıl).

Örnek: Y. 22. HD, 23.1.2012, E. 2011/4713, K. 2012/398, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: 05.01.2024).

AİHM kararlarına yapılacak atıflar için:

Örnek: AİHM, Paksas/Litvanya, Başvuru No: 34932/04, Büyük Daire Kararı, 06.01.2011, par. 10.

AYM kararına yapılacak atıflar için:

Örnek:

Bireysel başvurularda: AYM, Başvuru No: 2014/13675, 08.9.2014.

Yasaların anayasal denetiminde: AYM, E. 1992/12, K. 1992/2, KT: 10.01.2005, RG. 24352, 18.02.2005.

Siyasi Parti Kapatmalarda: AYM, E. 1990/1, K. 1991/1, KT: 16. 7. 1991, (Siyasi Parti Türkiye Birleşik Komünist Partisi), RG. 10556, 10.09.1994.

Danıştay kararlarına yapılacak atıflar için:

Örnek: D. 6. D, E. 2004/2644, K. 2006/3240, 19.06.2006, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: 05.01.2024).

(11) Dipnotta atıf yapılan kaynağa, çalışma içinde daha önce atıf yapılmışsa, sonraki atıflar kısaltılarak yapılır.

Atıf yapılacak kaynak bir kitapsa: Bu durumda, referans gösterilen yazarın yalnızca bir eserinden yararlanılmışsa, yazar soyadı, sayfa/kenar/paragraf numarasının verilmesi yeterlidir.

Örnek: DURAL, s. 25.

Aynı yazarın, birden fazla eserinden yararlanılmış ve dipnotta bunlardan birine atıf yapılacaksa, yazarın soyadı ve kaynakçada eserin künyesinde gösterilmiş olan kısaltma ve sayfa numarasının verilmesi yeterlidir.

Örnek: BAHTİYAR, Ortaklıklar, s. 108.

Birden fazla yazarlı bir esere, tüm yazarların soyadları arasına taksim (/) işareti konularak atıf yapılır.

Örnek: TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 87.

(12) Naklen atfın gerekli olduğu durumlarda, yapılan atfın naklen olduğu nereden alındığı da belirtilerek parantez içerisinde belirtilir.

Örnek: GERMANN, Oskar Adolf, Problem und Methoden der Rechtsfindung, Bern, 1965, s. 8 (BİRSENOĞUL, s. 50’den naklen).

(13) Dipnotta aynı görüşe dair birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa atıflar arasında noktalı virgül kullanılır.

Örnek 1: KAYA, Arslan, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara, 2001, s. 7; BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2022, s. 180.

Örnek 2: KAYA, s. 7; BAHTİYAR, s. 180.

(14) Kaynakçada yazarların soyadı (tüm harfler büyük) sırası esas alınır, ilk atıf usulüne sadık kalınır; ancak yazar adından sonra eser adından önce virgül yerine iki nokta kullanılır. Atıf yapılan makalelerde ve kitap bölümlerinde sayfa aralıklarının paylaşılmasına dikkat edilmelidir.

Örnek:

AYBAY, Aydın: Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul, 2011.

DENCKER, Friedrich: “Erfolg und Schuldidee”, Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln, 1989, s. 441-457.

RAUSCHER, Frederick: “Kant’s Social and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, Bağlantı: https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/#Pun (Erişim Tarihi: 1.11.2020).

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2020.

AKAD, Mehmet C.: “Hukuk ve Devlet”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 2, 2014, s. 13-17.

YAYIN KURULU

Editörler

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU
Dr. Onur GÖRMEZ

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Ahmet ABUT
Ar. Gör. Sıla ADAK
Ar. Gör. Tevfik Can PEKER
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Onur GÖRMEZ (Fransızca)
Ar. Gör. Ahmet ABUT (İngilizce)
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM (Almanca)