Değerlendirme Süreci

Dergimize yayınlanmak için gönderilen bir çalışma öncelikle editoryal incelemeye alınır. Editoryal inceleme; yazım kurallarımıza, yayın ve etik ilkelerimize uygunluk denetimi ile intihal incelemesinden (Ithenticate programı üzerinden alınacak rapor) oluşur. Bu süreçte bir uyumsuzluk görüldüğünde ya da intihal incelemesi sonucunda gelen rapor çalışmanın özgünlüğü hususunu şüpheli hale getirdiğinde, Yayın Kurulu yazardan düzeltme talep edebileceği gibi yayın ve etik ilkeleri uyarınca çalışmanın yayınlanmasını reddetme hakkına da sahiptir.

Bu süreç sonrası ikinci aşama çift kör hakem denetimidir. Editoryal incelemesi olumlu olarak tamamlanan çalışmalar bu aşamada incelenmek için anonimleştirilerek çift kör hakem değerlendirmesine sunulur.

Hakem incelemesi sonucunda çalışma hakkında üç karar verilebilir. Bunlar; “yayıma kabul”, “düzeltme” (tekrar düzeltme kararını veren hakemin kendisi ya da Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere) ya da “ret” kararlarıdır.

Hakem değerlendirmesi sonucunda düzeltme kararı alan çalışmalar, düzenlenmiş metin Yayın Kurulu’na ulaştıktan sonra bir kez daha editoryal incelemeden geçirilir ve ardından hakem raporu doğrultusunda, düzeltme sonrası metni görmek isteyen hakeme tekrar gönderilir ya da hakem raporuna uygun düzeltmelerin denetlenmesi amacıyla Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

Hakem incelemesi yapılırken hakemler çalışmayı aşağıda sayılan ölçütler uyarınca “Yetersiz”, “Düzeltilebilir”, “İyi” ve “Çok İyi” şeklinde, dilerse açıklamalarını da ekleyerek değerlendirir. İlgili ölçütler şunlardır:

Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul yönünde iki rapor alan çalışmaların hakem incelemesi süreci olumlu olarak sonuçlanmış olur. Ret yönünde iki rapor alan çalışmaların hakem incelemesi süreci olumsuz olarak sonuçlanır ve çalışma reddedilmiş olur.

Bir kabul ve bir ret yönünde rapor alan çalışmalarda üçüncü hakem süreci başlatılır. Üçüncü hakemin raporu sonucunda oluşacak çoğunluk görüşü hakem değerlendirme süreci yönünden nihai karardır.

Hakemlerin değerlendirmelerini içeren raporlar anonimleştirilerek yazarla paylaşılır.